Google tar nästa steg i Avesta

Nu har Google tagit ett steg till i Avesta. Hösten 2017 avslöjades det att det var Google som köpt 109 hektar mark i Avesta kommun. Nu går de vidare genom att starta en process med att arbeta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

En samrådshandling har lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna som ett första led i det arbetet. Det berättade kommunalrådet Lars Isacsson för Avestas företagare i samband med november månads Företagarfrukost.

Det betyder dock inte att Google fattat något beslut om att etablera sig på orten.

Den nu aktuella samrådshandlingen handlar om ett avgränsningssamråd för att bestämma Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. Även myndigheter och privata sakägare kommer att få ta del av handlingen.

- Det är inte samma sak som ett investeringsbeslut, men det visar ändå på vilka möjligheter som finns i vår kommun. Det är tydligt att Google ser en stor potential för vår ort, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

Samtidigt som samrådshandlingen har skickats in, pågår redan arbetet med markområdet.

Redan i december 2016 var markköpet klart, men det var först i oktober 2017 som det stod klart att det var Google som köpt 109 hektar mark i Avesta. Av den marken avverkades 47 hektar under sommaren 2018. Timmer, massaved och rötter har sedan dess forslats bort från området.

I november i år startade arbetet med att också bygga en infart till området. Det handlar om 600 meter väg som är en förlängning av den befintliga infarten. Vägen som upphandlats av Avesta kommun, är en gemensamhetsanläggning mellan Google, Avesta kommun, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät. Avesta kommun ansvarar för bygget som ska stå klart våren 2019.

- Det här känns mycket bra. Avesta har hela tiden försökt leva upp till Googles förväntningar. Vårt arbete har också hela tiden präglats av ömsesidig tillit och högt förtroende. I och med samrådshandlingen kan vi konstatera att processen går enligt planerna, även om Google inte fattat något beslut om att bygga, säger kommundirektör Anders Friberg.