Avesta uppgraderad till medelstor stad

Glöm bilden av Avesta som en småstad. I den årliga rapporten Cityindex, som bygger på statistik från Fastighetsägarna och HUI Research, har Avesta vuxit sig större och gått från begreppet småstad till medelstor stad

Totalt har Sveriges 107 stadskärnor granskats och mätts vad gäller utvecklingen för exempelvis detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Denna granskning sker vart tredje år. I årets mätning visar sig flera städer ha växt medan några minskat. Avesta har därmed gått från att vara småstad till medelstor stad. Främsta orsaken är befolkningsmängden.

- I Avesta finns det nu över 16 000 invånare i det vi kallar centrum. Gränsen för medelstor stad går vid 15 000 invånare, berättar Jörgen Gäreskog, analytiker på HUI Research (Handels Utredningsinstitut) som också berättar att det här är första gången som en definition av begreppet stad har arbetats fram.

Tidigare har det funnits definitioner för både kommun och tätort. Begreppet stad och stadsprivilegier (som Avesta fått två gånger) gavs historiskt sett av kungen.

- Men nu har vi arbetat fram en modell som utgår ifrån vad som karaktäriserar en stadskärna, För att bli klassad för stad måste det på en viss yta finnas både kommersiella verksamheter som butiker OCH tillräckligt många boende, berättar Jörgen Gäreskog.

Med denna definition kan därmed stadskärnor jämföras över tid och med varandra. För Avestas del innebär denna definiering en uppgradering till medelstor stad. Ju större täthet, desto större stad. Något som kommunalrådet Lars Isacsson gläds åt och välkomnar.

- Jag tycker det här visar på att vår satsning på att utveckla centrum är rätt. Ett livaktigt centrum med handel och mötesplatser är bra för hela kommunen och leder till besökare och arbetstillfällen, säger kommunalrådet Lars Isacsson som fortsätter:

- I Avesta har vi länge haft fantastiska boendemiljöer runt om i kommunen, och med vår fiberutbyggnad så underlättar det en hel del och möjliggör även för arbete på landsbygd. Om vi nu kan lägga till ett mer utvecklat centrum med spännande visioner för en ny stadsplan så blir Avesta Kommun mer komplett.

FOTNOT: Övriga Stadskärnor som gått från ”småstad” till ”medelstor stad” är Höllviken, Ljunghusen och Höganäs. Uppsala klassas numera som ”storstad” och Falun och Skövde har gått från ”medelstor stad” till ”större stad”.